మిధున రాశి

ఈ రోజు మిశ్రమకాలం. ప్రారంభించిన పనిలో బాగా శ్రమించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో బుద్ధిబలం చాలా అవసరం. ఉత్సాహం తగ్గకుండా ముందుకు సాగాలి.

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకం చదివితే మంచిది.