వృషభ రాశి

ఈ రోజు ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో విఘ్నాలు ఎదురవుతాయి. తోటివారి సహకారంతో మేలు జరుగుతుంది. వివాదాల్లో తలదూర్చకండి.

సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దర్శనం శ్రేయోదాయకం.